VARNOSTNI PREGLEDI STROJEV, ELEKTRIČNIH PRENOSNIH ORODIJ IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV

Vsak stroj, baterijski viličar, električno prenosno orodje in delovni pripomočki morajo biti najmanj enkrat na tri leta pregledani ali ustrezajo vsem predpisanim varnostnim zahtevam. V kolikor gre za fiksno priklopljene stroje se:

 • pregleda ali ima stroj Izjavo o skladnosti in znak CE;
 • izvedejo predpisane elektromeritve inštalacije strojev in naprav;
 • pregleda inštalacijo električne opreme stroja in naprav;
 • pregleda zapise o rednih vzdrževalnih pregledih;
 • pregleda ali ima stroj enopolno shemo in;
 • ali ustreza veljavni zakonodaji in standardom.

O tem pregledu mora biti izdano tudi poročilo. V kolikor stroj nima veljavnega poročila o pregledu potem v primeru poškodbe pri delu delodajalec nosi vse stroške zdravljenja delavca in odškodninsko odgovornost.

In kaj stroj pravzaprav je:

 • sklop povezanih delov ali komponent od katerih se vsaj eden giblje, z ustreznimi stikali, krmiljem in energetskimi napeljavami, ki so povezani zaradi določene uporabe, še posebej za predelavo, obdelavo, premikanje ali pakiranje materiala;
 • sklop strojev, ki so da se doseže isti cilj razmeščeni in krmiljeni tako, da delujejo kot povezana celota;
 • zamenljivo opremo, ki spreminja funkcijo stroja in je dana na trg z namenom, da jo upravljalec sam poveže s strojem ali nizom različnih strojev ali z vlečnim strojem, če ta oprema ni rezervni del ali orodje.

Kaj je varnostna komponenta:

Varnostne komponente so komponente, ki niso zamenljiva oprema  in jih proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v EU daje na trg, da bi uporabi izpolnjevale varnostno funkcijo in katerih okvara ali nepravilno delovanje bi ogrozilo varnost in zdravje izpostavljenih oseb.

Proizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik lahko daje stroje ali varnostne komponente na trg samo, če ob vzdrževanju ali uporabi za predviden namen ne ogrožajo zdravja ali varnosti ljudi, domačih živali ali premoženja.

 

Bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za prenosne ročne ali ročno vodene stroje:

 • Glede na tip morajo stroji imeti podporno površino zadostne velikosti in zadostno število ročajev ter podpor ustrezne velikosti in razmestitve, da je zagotovljena njihova stabilnost v delovnih razmerah, ki jih je predvidel proizvajalec.
 • Razen, kadar je tehnično nemogoče ali kadar obstaja neodvisno krmilje morajo biti stroji v primeru, da ročajev ni možno popolnoma varno izpustiti, opremljeni s krmilji za zagon in zaustavitev, ki so nameščeni tako, da jih upravljalec lahko upravlja ne da bi izpustil ročaje.
 • Načrtovani, izdelani ali opremljeni morajo biti tako, da se odpravi tveganja nehotenega zagona in/ali nadaljnjega delovanja potem, ko upravljalec izpusti ročaje. Če ta zahteva tehnično ni možna morajo biti zagotovljeni enakovredni ukrepi.
 • Prenosni ročni stroji morajo biti načrtovani in izdelani tako, da dopuščajo kadar je potrebno vizualni nadzor stika med orodjem in materialom, ki se obdeluje.

Nadzor nad delovno opremo in ročnim orodjem se izvaja z:

 • rednimi kontrolnimi pregledi in kjer je potrebno s preizkusi, ki jih opravijo pristojne osebe v skladu s predpisi.
 • s posebnimi pregledi, ki jih odpravijo pristojne osebe, če pride do izjemnih okoliščin, ki lahko ogrožajo varnost delovanja delovne opreme, da se zagotovijo upoštevanje varnostnih in zdravstvenih zahtev ter pravočasno odkrivanje in odpravljanje napak.

Ugotovitve pregledov iz prejšnjega odstavka morajo biti zabeležene in morajo biti ves čas uporabe delovne opreme na voljo inšpekciji dela. V primeru, ko delodajalec uporablja delovno opremo izven mesta, ki je namenjeno za opravljanje dela jo mora opremiti z veljavnim pisnim dokazilom o opravljenem zadnjem kontrolnem pregledu.

 

Redni pregledi ročnega orodja so naslednji:

 • Dnevni pregledi stanja orodja oziroma vsak dan pred uporabo (ugotavljanje zlomov, problemi tesnjenja, prekinjen in poškodovan priključni kabel, okvarjeno vklopno stikalo, mehanske poškodbe orodja…).
 • Letni pregledi, kjer se izvede meritve stanja izolacije in vizualni pregled. Dodatno se izvedejo: meritev neprekinjenosti zaščitnega vodnika, meritev izolacijske trdnosti, funkcionalni preizkusi. 
PREGLEDI DOKUMENTACIJE O SKLADNOSTI STROJEV Z VELJAVNO ZAKONODAJO

Stroji ali varnostne komponente morajo izpolnjevati bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, ki so:

 • na vsakem stroju (postroj) mora biti pritrjen znak CE;
 • vsakemu stroju mora biti priložena ES izjava o skladnosti. Ta izjava pomeni, da je stroj ali varnostna komponenta skladna s pravilnikom o varnosti strojev. Napisana mora biti strojno ali ročno z velikimi tiskanimi črkami v istem jeziku, kot originalna navodila. Če ES izjava o skladnosti in navodila za uporabo in vzdrževanje niso v slovenščini mora biti strojem in varnostnim komponentam priložen prevod izjave o skladnosti in originalnih navodil v slovenski jezik. Prevod mora narediti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik ali pa oseba, ki uvaža stroje. Od te zahteve lahko odstopajo navodila za vzdrževanje, ki jih uporablja strokovno osebje zaposleno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem zastopniku in so lahko napisana samo v enem od uradnih jezikov evropske unije, ki ga to osebje razume.

Vsebina izjave o skladnosti za stroj ali varnostno komponento: 

 • ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika (trgovsko ime in popoln naslov, pooblaščeni zastopniki morajo navesti tudi trgovsko ime in naslov proizvajalca;
 • opis stroja (izvedba, tip, serijska številka, itd);
 • vse ustrezne določbe, ki jih stroji izpolnjujejo;
 • podatke o osebi, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika.
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNE OPREME STROJEV, POSTROJEV IN NAPRAV

Redno vzdrževanje inštalacije in električne opreme strojev, postrojev in naprav lahko odločilno vpliva na zanesljivost, varno uporabo in kvalitetno obratovanje. Zato je treba že v fazi projektiranja določiti pogostost periodičnih pregledov, meritev, revizij in odpravo pomanjkljivosti za čas obratovalnega obdobja postrojev, naprav in opreme.

Osnovna vzdrževalna dela v sistemu vzdrževanja so: pregled, meritev, diagnostika, revizija, odprava pomanjkljivosti in okvar, pri čemer sta pregled in izdelava elektromeritev temeljna vzdrževalna dela, ki jih je potrebno opraviti s predpisi, periodiko in navodili proizvajalca.

 

Preglede, meritve in preizkuse je potrebno opraviti na inštalaciji ter električni opremi naprav in postrojev:

 • pred zagonom,
 • ob spremembi vzdrževanja, večjega posega v napravo, spremembi lokacije, spremembi načina priključitve na električno omrežje…,
 • v določenih časovnih rokih, katerih periodiko zahteva proizvajalec in tehnični predpisi.

Preglede in preizkuse lahko izvaja strokovna oseba elektro stroke.