IZDELAVA OCEN TVEGANJA ZA POSAMEZNA DELOVNA MESTA IN PRIPRAVA IZJAVE O VARNOSTI

Vsak delodajalec mora izdelati oceno tveganja in podlagi ugotovljenih tveganj pripraviti in podpisati Izjava o varnosti.
S to listino se zavezuje, da bo v svojem podjetju izvajal vse ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu ter tako preprečeval nevarnosti oziroma tveganja, ki nastajajo pri delu, obveščal in usposabljal delavce o nevarnostih, ki nastajajo na delovnih mestih, jim dajal ustrezna navodila in zagotavljal vsa potrebna materialna sredstva za ta namen.

 

Namen ocene tveganja je zagotavljanje varnih pogojev dela v delovnem okolju ter preprečevanje poškodb in zdravstvenih okvar. Osnova za dosego tega cilja pa je dobro pripravljena in predvsem uporabna ocena tveganja, ki mora biti prilagojena podjetju oziroma delovnim mestom.

 

Vzorec Izjave o varnosti:
Izjava o varnosti

IZDELAVA NAVODIL ZA VARNO DELO

Navodila za varno delo so kratek povzetek ocene tveganja glede nevarnosti in varnostnih ukrepov na delovnem mestu. Zaradi uporabnosti in preglednosti  naj bodo napisana na listu A4 formata. Vsebujejo naj 5 poglavij in sicer:

 

  • nevarnosti na delovnem mestu,
  •  varnostne ukrepe s katerimi preprečujemo nastanek poškodb,
  • osnove nudenja prve pomoči,
  • ukrepanje v primeru požara,
  •  odlaganje odpadkov.

 

Navodila za varno delo so  podlaga za praktično usposabljanje delavcev na delovnih mestih, zato je zelo pomembno, da so v njih zajete vse bistvene nevarnosti in varnosti ukrepi.

 

Z dobrimi navodili za varno delo, natančnim poznavanjem vsebine navodil s strani delavcev in upoštevanjem varnostnih ukrepov, ki so navedeni v navodilih lahko preprečimo večino poškodb pri delu.

 

Vzorec navodil za varno delo:

Navodila za varno delo

SVETOVANJE O NAJBOLJ PRIMERNI VRSTI OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA POSAMEZNA DELA, KI JIH IZVAJAJO VAŠI DELAVCI OD FAZE TESTIRANJA OPREME PA DO KONČNE IZBIRE

Osebna varovalna oprema je oprema, ki jo delavci pri delu uporabljajo za varovanje pred poškodbami pri delu. To so zaščitne rokavice, delovna obleka, delovni čevlji, čelada, pas za dela na višini, respiratorji, ušesni vložki, itd.

Pri uporabi osebne varovalne opreme je bistvo to, da se posamezna vrsta osebne varovalne opreme predpiše za točno določeno vrsto dela. Edino na ta način je možno preprečiti nastanek poškodb pri delu.

Poleg tega pa osebna varovalna oprema mora biti narejena po določenih standardih in imeti priloženo Izjavo o skladnosti.

 

Vzorčni primer Izjave o skladnosti

Izjava o skladnosti

PREGLEDI PROIZVODNIH PROCESOV O STANJU VARNOSTI IN PRIPRAVA POROČIL O POTREBNIH IZBOLJŠAVAH

V vsakem proizvodnem procesu nastajajo določene nevarnosti oziroma tveganja, ki lahko privedejo do poškodbe pri delu ali požara.

Z rednimi pregledi proizvodnih procesov pomembno zmanjšamo ta tveganja.

Bistvo pregledov pa je, da prepoznamo tveganja za nastanek poškodb ali požara in jih sistematično odpravljamo.